آدرس:
یزد - بلوار آیت الله مدرس - جنب آهن الات پیوندی - مستحکم سفال یزد
تلفن:
03538270066
نمابر:
03538279485
موبایل:
09131531368 - 09134535023